De Academische Werkplaats bij De Nieuwe Kans is een geformaliseerde, langdurige samenwerkingsrelatie tussen de praktijkinstelling De Nieuwe Kans in Rotterdam, de Rotterdamse Stichting De Verre Bergen en de afdeling kinder- en jeugdpsychiatrie van het VU Medisch Centrum in Amsterdam. AW-DNK bestaat sinds 1 oktober 2012.

Het belangrijkste doel van AW-DNK is om wetenschappelijk onderzoek te doen onder jongvolwassen mannen (18-27 jaar) met een justitiële en anderszins (multi)problematische achtergrond. De drie onderzoekslijnen van AW-DNK vatten we samen onder het acroniem H.E.T. onderzoek (Hersenen, Traject en Effect). Het Hersenonderzoek (neurobiologische onderzoek) houdt zich bezig met de neurobiologische en neurocognitieve kenmerken (zoals hersenfuncties en het autonome zenuwstelsel) die onderliggend kunnen zijn aan de multiproblematiek en die relevant kunnen zijn in het kader van het beoogde behandelsucces. Het Effectonderzoek vergelijkt de effectiviteit en de werkzame elementen van interventies voor multiprobleem jongvolwassenen. Het Traject onderzoek verkent de justitiële carrières, zorgtrajecten en schoolloopbanen van de doelgroep in relatie tot hun persoonlijkheidskenmerken. Begin 2014 is AW-DNK gestart met een cohortstudie om de kenmerken van Rotterdamse multiprobleem jongeren in kaart te brengen. De deelnemers hiervoor worden geworven bij De Nieuwe Kans. Medio 2014 is daarnaast binnen deze cohortstudie, in het kader van het Effectonderzoek, een Randomized Control Trial (RCT) gestart. De deelnemers voor de RCT worden bij het Jongerenloket geworven en op basis van toeval (random) naar één van de speciaal geselecteerde Rotterdamse interventies doorverwezen.

Een academische werkplaats is een organisatie waarin praktijk, onderzoek, beleid, en opleidingen samenwerken. Concreet betekent dit dat een of meerdere praktijkinstellingen structureel samenwerken met een universiteit of hogeschool. Het gaat erom vragen vanuit de praktijk (en beleid) te vertalen naar onderzoeksvragen en de resultaten in de praktijk te brengen. Door middel van de huidige samenwerking tussen praktijk en wetenschap kan de praktijk meer evidence based (=wetenschappelijk bewezen) werken en de kwaliteit van de hulpverlening verbeteren. Daarnaast is AW-DNK in staat om praktijkgericht onderzoek uit te voeren, wat de implementatie van de resultaten ten goede komt. AW-DNK zal op verschillende niveaus impact hebben. Op het niveau van de stad Rotterdam gaat het om minder criminaliteit en overlast, minder schooluitval, minder werkloosheid, beter functionerende en gezondere (voorheen overbelaste) jongeren. Tevens wordt een kostenbesparing verwacht op handhaving, rechtsgang, detentie en sociale verzekeringen. Voor de jongeren zullen we de impact zien in een daling van het aantal klachten en stoornissen, met als gevolg dat ze beter functioneren en een op de arbeidsmarkt en relationeel vlak hogere kans hebben.

De Nieuwe Kans biedt een dagbestedingstraject aan overbelaste jongvolwassenen. Dit zijn jongvolwassenen tussen de 18 en 27 jaar die met hun opleiding zijn gestopt en niet participeren in de maatschappij. Dit betekent dat zij vaak niet werken, geen opleiding volgen, en/of schulden hebben. Bij een groot aantal van hen is sprake van ernstige psychiatrische problematiek en vrijwel allen hebben een justitieel verleden (variërend van diefstal en het veroorzaken van overlast tot geweldpleging). DNK bereikt nu jaarlijks ongeveer 200 jongvolwassenen en werkt samen met verschillende instanties en organisaties, zoals reclassering, jeugdzorg, algemeen maatschappelijk werk, verslavingszorg, het Jongerenloket van de gemeente Rotterdam, politie, en onderwijsinstellingen.

Share →