Voorstelrondje

In een academische werkplaats wordt kennis ontwikkeld en uitgewisseld tussen praktijk, onderzoek, beleid en opleidingen. De Academische Werkplaats bij De Nieuwe Kans (AW-DNK) is een formele, langdurige samenwerkingsrelatie tussen de praktijkinstelling De Nieuwe Kans en het VUmc in Amsterdam. Het belangrijkste doel van AW-DNK is om wetenschappelijke onderbouwing te vinden voor de werkzaamheid van de interventie De Nieuwe Kans (DNK) voor jongvolwassenen met een justitieel of anderszins problematische achtergrond. Naast het uitvoeren van onderzoek houdt AW-DNK zich bezig met het (door)ontwikkelen van methodieken, het opleiden van professionals en werkt zij samen met de gemeente, andere praktijkinstellingen, ROC’s, HBO’s en universiteiten. Door middel van de samenwerking tussen praktijk en academie kan DNK meer evidence based werken en de kwaliteit van de zorg verbeteren. Daarnaast is het VUmc in staat om praktijkgericht onderzoek uit te voeren, wat de implementatie van de resultaten ten goede komt. AW-DNK wordt gefinancierd door de Rotterdamse Stichting de Verre Bergen.

De directie van AW-DNK bestaat uit: directeur Prof. Dr. Theo Doreleijers (afdelingshoofd en hoogleraar Kinder- en Jeugdpsychiatrie VUmc/ hoogleraar forensische psychiatrie Universiteit Leiden) en principal investigator Dr. Arne Popma (kinder- en jeugdpsychiater de Bascule/ senior onderzoeker VUmc). Op 1 oktober 2012 is AW-DNK officieel van start gegaan en sindsdien wordt het team versterkt door twee coördinatoren/postdocs: Floor Bevaart, MSc (ontwikkelingspsychologe) en Reshmi Marhe, MSc (brein- en cognitiepsychologe). Floor Bevaart zal op 12 maart 2013 bij het Erasmus MC promoveren op het onderwerp ‘etnische verschillen in zorgtrajecten bij 5-6-jarigen met emotionele en/of gedragsproblemen’; Reshmi Marhe zal 22 maart 2013 bij de Erasmus Universiteit promoveren op het onderwerp ‘neurocognitieve voorspellers van terugval in druggebruik’.

Binnen AW-DNK zijn drie onderzoekslijnen uitgezet, te weten: een onderzoek naar de werkzame elementen van DNK (effectonderzoek); een onderzoek naar de justitiële en juridische carrières van de clientèle van DNK in combinatie met hun persoonlijkheidskenmerken (trajectonderzoek); en een onderzoek naar de mechanismen en de veranderbaarheid van hersenfuncties die relevant zijn voor het behandelsucces (brein en gezondheid-onderzoek). In april/mei 2013 zal het team van AW-DNK gecompleteerd worden door drie promovendi die elk verantwoordelijk zijn voor de dagelijkse uitvoering van één van de drie onderzoeken. Inmiddels zijn ook stagiaires werkzaam op de afdeling, afkomstig van de Universiteit Leiden en het VUmc.

De Academische Werkplaats is gevestigd in Rotterdam-Zuid, op loopafstand van De Nieuwe Kans. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de coördinatoren van AW-DNK (010-8452839).

Het Rotterdamse

De afgelopen vier maanden heeft AW-DNK het Rotterdamse speelveld verkend met de belangrijkste partijen die zich bezig houden met jongvolwassenen uit onze doelgroep. Zo maakte het team van AW-DNK kennis met het hoofd van het Jongerenloket in Rotterdam, de inhoudelijk directeur en de teamleider van de JJI de Hartelborgt, de bestuursvoorzitter en afdelingshoofden van de forensische psychiatrische polikliniek Kijvelanden/Het Dok, het afdelingshoofd Persoons- en Fenomeengerichte aanpak gemeente Rotterdam en de coördinator van het Rotterdamse Veiligheidshuis. Daarnaast zijn er eerste afspraken gemaakt over de samenwerking tussen AW-DNK en de afdeling Klinische Psychologie van de Erasmus Universiteit Rotterdam en de afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie van het Erasmus MC. Alle gesprekspartners toonden zich wederzijds enthousiast over mogelijke samenwerkingsverbanden. Vervolgafspraken om deze samenwerking nader in te vullen staan inmiddels op de agenda voor 2013. Daarnaast zal AW-DNK begin 2013 kennismaken met de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg instelling Bouman GGZ.

Interviews

In november-december 2012 zijn alle medewerkers van DNK geïnterviewd door de coördinatoren van AW-DNK. Deze interviews dienen als een eerste basis voor het onderzoek binnen de academische werkplaats. Het doel was om een beeld te krijgen van de dagelijkse gang van zaken binnen DNK, de werkzaamheden van de medewerkers en de duiding van de gebruikte methodiek binnen DNK door de medewerkers. Alle medewerkers hebben met veel enthousiasme meegewerkt en gaven na afloop aan het interview positief te hebben ervaren. De interviews worden nu geanalyseerd en begin maart wordt een presentatie gegeven over de resultaten voor medewerkers en directie van DNK.

Spotlightsessies

In de eerste week van januari is AW-DNK gestart met de zogeheten ‘Spotlightsessies’ voor alle medewerkers van DNK. Deze (drukbezochte) wekelijkse bijeenkomst is bedoeld om de praktijk waarin gewerkt wordt te verbinden met recente inzichten uit wetenschappelijk onderzoek op dit gebied. Dit gebeurt door middel van een korte en interactieve presentatie over een actueel onderwerp door ofwel een wetenschapper van AW-DNK ofwel een praktijkwerker van DNK. Deze presentatie wordt gevolgd door een plenaire discussie waarbij telkens de vraag centraal staat wat onderzoek voor de praktijk kan betekenen en vice versa. De coördinatoren van AW-DNK gaven de aftrap en hebben de volgende onderwerpen in de spotlight gezet: terugval bij drugsverslaafden, werken met licht verstandelijk beperkte jeugdigen en het foetaal alcohol syndroom. Inmiddels hebben ook verschillende medewerkers van DNK zich opgegeven om een Spotlightsessie te verzorgen.

Deelnemervolgsysteem

DNK werkt met een deelnemervolgsysteem om informatie over deelnemers en de voortgang van de deelnemers bij te houden. Dit is een uitgebreid en goed vormgegeven systeem en in potentie zeer geschikt voor onderzoeksdoeleinden. Twee masterstudenten van de opleiding Criminologie aan de Universiteit Leiden werken momenteel binnen AW-DNK in het kader van hun afstudeeronderzoek aan een pilotstudie met gegevens uit dit systeem. Doel van deze pilot is zowel inzicht krijgen in de achtergrondkenmerken van de deelnemers bij DNK als het in kaart brengen van de mogelijkheden en verbeterpunten van het huidige systeem. Resultaten worden in mei 2013 verwacht. 

PR

De website van AW-DNK is momenteel onder constructie; begin april zal deze operationeel zijn. Verder zijn er interviews gehouden met de directie en de coördinatoren van AW-DNK. Deze interviews zijn verschenen in de twee maandelijkse nieuwsbrief van DNK. Daarnaast geeft AW-DNK haar eerste internationale presentatie in juli 2013 op het Europese Congres Kinder- en Jeugdpsychiatrie in Dublin.

Jaarplanning

AW-DNK zit in een opstartfase. De eerste vier maanden is het team naast bovengenoemde zaken onder andere bezig geweest met: het uitwerken van de onderzoeksplannen en het opstellen van de profielschetsen voor de te werven promovendi; tevens het voorwerk voor een aanvraag bij de Medisch Ethische Toetsingscommissie (METC). Het komende kwartaal zal AW-DNK toewerken naar het uiteindelijke onderzoek dat met de komst van de promovendi in april/mei 2013 van start zal gaan.

 

Share →