Nieuwe collega’s

De Academische Werkplaats bij De Nieuwe Kans heeft sinds 1 april 2013 vier nieuwe medewerkers: drie promovendi en één onderzoeksassistent, te weten:

  • Promovenda effectonderzoek: MSc. Marie-Jolette Luijks (orthopedagoog)
  • Promovenda trajectonderzoek: MSc. Laura van Duin (socioloog)
  • Promovendus brein en gezondheidsonderzoek: MSc. Josjan Zijlmans

(brein en cognitie psycholoog)

  • Onderzoeksassistent: MSc. Luuk Stapersma (psycholoog)

Eind december 2012 werden de vacatures voor deze functies uitgezet door de coördinatoren en de directie van AW-DNK. We zochten drie promovendi voor de drie onderzoeksprojecten (effectonderzoek, trajectonderzoek & brein en gezondheidsonderzoek). Dit leverde 34 sollicitatiebrieven op en 20 kandidaten voor een eerste gesprek. De gesprekken vonden eind januari en begin februari plaats. Na de eerste gesprekken werden per vacature drie veelbelovende kandidaten uitgekozen voor een tweede sollicitatieronde.

Na een intensieve tweede ronde werd duidelijk welke kandidaten het meest geschikt waren voor de drie verschillende promotieplekken. Ook was inmiddels duidelijk dat hoewel er drie verschillende projecten binnen de Academische Werkplaats zijn, de nieuwe promovendi dusdanig multidisciplinair opgeleid en onderlegd zijn dat er veel overlap en kruisbestuiving tussen de projecten zal gaan plaatsvinden. Bovendien heeft AW-DNK besloten dat de dataverzameling voor de drie projecten als een groot geheel uitgevoerd zal worden.

Naast de drie nieuwe promovendi was er tijdens de sollicitatieprocedure nog een kandidaat die er positief uitsprong  op het gebied van klinische- en onderzoekservaring. We besloten hem, Luuk Stapersma, in overleg met Stichting de Verre Bergen, een onderzoeksassistent functie voor een jaar aan te bieden met de intentie van de kant van AW-DNK financiering te vinden voor een vierde promotietraject. Luuk zal zijn werktijd verdelen over AW-DNK en  De Nieuwe Kans en zich in eerste instantie gaan bezig houden met het opzetten van screening en diagnostiek tijdens de instroomfase.

Sinds 1 april 2013 zijn de nieuwe medewerkers dagelijks te vinden op AW-DNK en bereiden zij de start van de grote dataverzameling voor. Momenteel houden zij zich bezig met verschillende pilotonderzoeken en het organiseren van referaten, waarin kennis op het gebied van de forensische psychiatrie en het (jeugd) strafrecht wordt uitgewisseld en bijgespijkerd.

Spotlightsessies

De Spotlightsessies zijn nog steeds een onverdeeld succes. In de evaluatiesessie in maart werden de Spotlightsessies door de medewerkers van DNK beoordeeld met een 8.3. Er kwam tijdens de evaluatiesessie bovendien een goede brainstorm op gang die veel nieuwe onderwerpen voor in de spotlight opleverde. Het belangrijkste doel van de Spotlightsessie blijft immers het verbinden van de dagelijkse praktijk met wetenschappelijke inzichten en vice versa.

Inmiddels zijn een aantal Spotlightsessies verzorgd door de medewerkers van DNK zelf. Zo is er de afgelopen tijd gediscussieerd over wetenschappelijk onderzoek naar veiligheidsvoorschriften in een forensische setting, de invloed van voeding op gedrag en het uitvoeren van diagnostiek bij jongvolwassenen met problemen op meerdere levensgebieden.

Gepromoveerd

Op 12 maart 2013 is Floor Bevaart (coördinator AW-DNK) gepromoveerd aan het Erasmus MC (afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie) te Rotterdam. Haar proefschrift is getiteld: ‘Ethnic differences in pathways in care for young children with problem behaviour: road work in progress’.

Op 22 maart 2013 is Reshmi Marhe (coördinator AW-DNK) gepromoveerd aan de Erasmus Universiteit (afdeling klinische psychologie) te Rotterdam. Haar proefschrift is getiteld: ‘Neurocognitive predictors of drug relapse’.

Beiden coördinatoren verdedigden hun proefschrift met verve onder het toeziend oog van (oud) collega’s, vrienden en familie.

Stagiairs

 

Binnen AW-DNK zijn er momenteel drie stagiairs die een wetenschappelijke stage verrichten (van de opleidingen criminologie en geneeskunde in Leiden). In ongeveer zes maanden voeren zij een (pilot)onderzoek bij DNK uit en schrijven zij hun masterthese onder de dagelijkse begeleiding van de coördinatoren van AW-DNK. Aan de hand van het deelnemervolgsysteem brengen zij in kaart welke kenmerken de doelgroep van DNK heeft. Daarnaast doen zij praktische aanbevelingen over de bruikbaarheid van dit registratiesysteem voor het wetenschappelijk onderzoek bij AW-DNK. Tot slot doen zij zowel kwantitatief als kwalitatief onderzoek onder deelnemers van DNK zelf. Zij nemen interviews af over behandelmotivatie bij deelnemers en zij brengen hun lichamelijke kenmerken (o.a. met hartslagmetingen) in kaart. De resultaten uit dit pilot onderzoek vormen een eerste basis voor het onderzoek dat de promovendi medio 2013 zullen starten. Daarnaast dient het ook als haalbaarheidsonderzoek: wat is de beste manier om wetenschappelijk onderzoek uit te voeren bij de deelnemers van DNK?

De eerste (voorlopige) resultaten zijn in april 2013 gepresenteerd in een Spotlightsessie. De definitieve resultaten worden in juni 2013 verwacht; de stagiairs zullen de resultaten presenteren op de Universiteit Leiden, bij het VUmc in Amsterdam en op de werkvloer van AW-DNK en DNK zelf. In augustus-september 2013 ronden zij hun masteronderzoek af.

Methodiek ontwikkelen

AW-DNK is de afgelopen drie maanden intensief betrokken geweest bij het adviseren van DNK op het gebied van vaststellen en (her) ontwikkelen van de methodiek. Tot nu toe heeft dit vorm gekregen in het instroomoverleg, (maandelijks op AW-DNK), in de Klankbordgroep (maandelijks op DNK) en door de introductie van onderzoeksassistent Luuk Stapersma op DNK.

Tijdens het instroomoverleg adviseert AW-DNK de directie van DNK en betrokken medewerkers over het opnieuw vormgeven van de aanmelding en instroomfase. Bijvoorbeeld door te adviseren over een (gestandaardiseerd) aanmeldformulier en door een literatuuronderzoek te doen naar methodieken die door andere (vergelijkbare) instellingen worden gebruikt. Daarnaast brengt onderzoeksassistent Luuk in kaart welke criteria medewerkers gebruiken om te bepalen of een deelnemer verder mag in het traject van DNK. Hierbij hoort ook het invoeren van gestandaardiseerde instrumenten om de deelnemers op verschillende momenten in het traject te ‘screenen’.

In de Klankbordgroep, ten slotte, is er ruimte voor een uitwisseling tussen AW-DNK en een afvaardiging van de medewerkers van DNK. In dit maandelijks overleg wordt onder andere besproken hoe AW-DNK het onderzoek het best kan implementeren op DNK. De afgelopen maanden is in dit overleg veel aandacht geweest voor de nieuwe ontwikkelingen binnen DNK op het gebied van de methodiek en wat dit voor het onderzoek betekent.

PR

 

Begin maart organiseerde Stichting de Verre Bergen (SDVB) een werkbezoek op AW-DNK voor de associates en de directie van SDVB. Prof. dr Theo Doreleijers (directeur AW-DNK) gaf hier een algemeen hoorcollege over forensische psychiatrie en de overige staf van AW-DNK presenteerde de voortgang van de Academische Werkplaats. Daarnaast was er eind april een onderzoeksbijeenkomst op AW-DNK waarbij veel collega onderzoekers van het VUmc in Amsterdam aanwezig waren. De coördinatoren en promovendi van de Academische Werkplaats hielden presentaties over het (toekomstige) onderzoek. Beiden bijeenkomsten waren zeer geslaagd en leverden veel positieve (wetenschappelijke) inzichten voor de toekomst op.

De website van AW-DNK is momenteel onder constructie; begin juli zal deze operationeel zijn. Er is inmiddels een logo voor AW-DNK ontworpen welke het uitgangspunt zal vormen voor het design van de website. Verder zijn er interviews gehouden met de promovendi en de onderzoeksassistent van AW-DNK. Deze interviews verschijnen binnenkort in de twee maandelijkse nieuwsbrief van DNK. Tot slot geeft AW-DNK haar eerste internationale presentatie in juli 2013 op het Europese Congres Kinder- en Jeugdpsychiatrie in Dublin.

 

 

Share →